Jag är docent i Historia vid Stockholms universitet. Min forskning behandlar vardagens villkor och skiftningar under det svenska 1500- och 1600-talet. Intresset för det vardagsnära, det lokala och mellanmänskliga har följt mig alltsedan jag på 1990-talet började läsa historia vid Linköpings universitet. Där disputerade jag  2005 på avhandlingen Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhällssyn och välfärdssträvanden i Linköping 1600–1620 . Avhandlingen analyserar stadsstyrelsens arbete. Männen där sade sig arbeta för stadens gagn och bästa. Den huvudsakliga forskningsfråga var vad detta gagn kan ha varit för något, vem det i så fall gagnade och hur det uppnåddes och vidmakthölls. Avhandlingen tog avstamp i ett social– och kulturhistoriskt perspektiv.

Intresset för liv och samhälle under tidigmodern har allt sedan dess bildat ramen för mina studier. 2012 utkom Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalyspens tid, som jag skrev tillsammans med Erik Petersson. Abraham Angermannus var en stridbar man, antagligen både typisk och unik för sin tid. Genom hans livsresa och gärning ger vi nya perspektiv på den svenska reformationen.

Allteftersom tiden gått har samhällets utstötta mer hamnat i blickfånget. Antologin Usla, elända och arma. Samhällets utstötta under 700 år (2013) behandlar utanförskap i ett längre historiskt perspektiv. Denna volym redigerade jag tillsammans med Sofia Holmlund, men jag bidrog även med en artikel om utstöttas överlevnadsstrategier omkring år 1600. Året därefter utkom monografin Missdådare: brott och människoöden i Sverige runt 1600 . Boken analyserar i sex kapitel olika ärenden som har fängslat mig genom åren och som har pockat på fördjupning, och som även kan sägas sammanfatta mina forskningsintressen och min historiesyn. Ärendena i Missdådare behandlar visserligen dramatiska och inte alls ordinära händelser men speglar likafullt vardagliga förhållanden och människors vanor, normer om rätt och fel, ära och skam. I den senaste monografin Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (2016) utvecklar jag det perspektivet. Bödeln och hans yrkesbröder placeras här i ett kulturellt, religiöst och socialt sammanhang. Här behandlas bödlarnas olika bakgrund, hur de kom i fråga för tjänsterna, deras arbetsvillkor och umgängesformer, liksom hemvisten i den magiska världen. Bödlarna och deras liv låter berätta om tillhörighetens gränser och villkor, hur dessa upprätthölls och tog sig uttryck i samhället vid denna tid.


Bilden till höger: Carl Gustaf Wrangels rustkammare på Skokloster slott rymmer ett flertal bödelssvärd från 1500- och 1600-talet. Svärdet på bilden har en galge och ett stegelhjul inslaget i klingan, och anses vara det svärd som användes vid Linköpings blodbad år 1600.

bok 1

Protokoll från råds- och häradsrätter utgör det huvudsakliga källmaterialet för min forskning. Handskriften ovan är ett protokoll från rådsturättens förhandlingar i Linköping år 1609. Här kan vi läsa om Måns Smed som i sin verkstad stämplade mynt åt kronan men som i hemlighet även hade stämplat mynt åt sig själv. Detta var ingenting mindre än falskmynteri och för det dömdes Måns Smed till döden.


Nyckelord

Tidigmodern tid, stormaktstid, rättsskipning, rättshistoria, utanförskap, hushåll, normer, socialhistoria, sociala gränsdragningar, reformation


Publikationer

MONOGRAFIER:

1. Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal, Stockholm: Atlantis, 2016, ISBN: 91-7353-842-6, 978-91-7353-842-8. 355 s.
2. Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600, Stockholm: Atlantis 2014. ISBN 9789173536653. 288 s.
3. Mot undergången: ärkebiskop Angermannus räfst i apokalypsens tid,. Tillsammans med Erik Petersson. Stockholm: Norstedts 2012. ISBN 9789113032313. 298 s.
4. Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring, Roger Qvarsell & Annika Sandén, 2011. Stockholm, Arvsfondsdelegationen 2011. Saknar ISBN. 40 s.
5 Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond – 90 år av stöd till social hjälpverksamhet. Arbetsrapportserie nr 57. Enheten för forskning om det civila samhället forskningsavdelningen civilsamhälle, Institutionen för socialt arbete. Ersta Sköndal högskola, Stockholm 2009. ISSN 1402-277X. 46 s.
6. Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring. Roger Qvarsell & Annika Sandén, Stockholm: Arvsfondsdelegationen 2008. Saknar ISBN. 44 s.
7. Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping, 1600-1620. Diss. Linköping studies in Arts and Science: 330, Linköping: LiU-tryck 2005. ISBN 91 85299 89 8. 275 s.

PEER-REVIEW GRANSKADE ARTIKLAR:
1. ”Poverty and survival in reformation Sweden”, konferenspaper Social science History association (SSHA) Chicago 2013. 9 s.
2. ”Re-reading Time-Geography from a feminist perspective – Gendered mobility”. Tijdschrift voor economische en sociale geografie 2012:5 (Nederländerna). Tillsammans med Tora Friberg & Christina Scholten. 16 s.
3. ”Medkänslans makt och gränser. Nya linjer i känslornas historia”, tillsammans med Joachim Östlund, i Historisk Tidskrift 2010:4. Historisk tidskrifts temanummer 2010 La longue durée – revisitée. ISSN 0345 469X. 20 s.
4.”Welfare strategies and social capital in Linköping, 1600-1620”, Hygiea Internationalis 2008:1. Print: 1403 8668; Electronic 1404 4013. 18 s.
5. "Kyrkan, kvinnorna och hierarkiernas dynamik”, Historisk Tidskrift 2006:4. Historisk tidskrifts temanummer 2006 Bönder. ISSN 0345 469X. 17 s.
6. ”Materiell bekvämlighet eller salig evighet? Tankar kring välfärd, civilisering och det goda livet”, Historisk tidskrift 2002:4. ISSN 0345 469X. 22 s.

REDAKTÖRSKAP:

1. Kunskapens tider: Informationssamhällen i historiskt perspektiv, (red.) & Annika Sandén & Elisabeth Elgán. Stockholm university press, Stockholm 2016

2. Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år, (red.) Sofia Holmlund & Annika Sandén. Stockholm: Natur och kultur 2013, ISBN 9789127134560. 432 s.
3. Historisk tidsskrifts temanummer DÖDEN, 2011:3. ISSN 0345 469X. 193 s.
4. Se människan: Demografi, rätt och hälsa – Seeing people, (red.) Annika Sandén, Linköping: LiU-tryck 2008. ISBN 978 91 7393. 216 s.
5. Idéer om hembygden: utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en glokaliserad värld (red) Peter Aronsson & Annika Sandén, Skriftserie Tema Kultur och samhälle, Norrköping, Linköping: LiU-tryck 2007:4. ISBN 91 975663 7 3. 84 s.

ÖVRIGA ARTIKLAR OCH ANTOLOGIBIDRAG:
1. "Den skandalöse diakonen i Stockholm : Olaus Petris giftermål som politisk manifestation", med Erik Petersson. (red) Leif Runefelt & Oskar Sjöström, Förmoderna offentligheter : arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830. - 2014. - 9789187351129 ; S. 75-87, 13 s.
2. "Tyske Hans skräddares osaliga död: stadens rum och moraliska karta" (red) Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson, Politiska rum. kontroll och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850, Lund 2014 ISBN 9789187675096. 18 s.
3 ”I livets skuggdalar: fattigdom och överlevnad i reformationstidens Sverige”, Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år, (red.) Sofia Holmlund & Annika Sandén. Stockholm: Natur och kultur 2013, 16 s.
4. ”En svag och vacklande man? Petrus Benedicti omvändelse i ett omvälvande 1590-tal”, Auktoritet i förvandling: omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige, (red.) Eva Marie Letzter, Uppsala: Opuscula Historica Upsaliensis 49 2012. 21 s.
5. ”Liv i dödens närhet: inledning tema Döden”, Historisk tidskrift 2011:3, ISSN 0345 469X. 6 s.
6. ”Angermannus och de helgade medlen” i Dygder och odygder: Förmoderna perspektiv på tillvaron, (red) Marie Lindstedt Cronberg & Chatarina Stenqvist Lund, Nordic Academic Press 2010. ISBN nummer 978 91 85509 44 7.19 s.
7.”Re-reading time-geography: genus och speglingar av makt i tidrummet”, tillsammans med Tora Friberg & Christina Scholten, Kultur-Natur [Elektronisk resurs] : konferens för kulturstudier i Sverige 2009. ISSN (print) 1650 3686; ISSN (online) 1650 3740. 17 s.
8.”En sedelärande historia från Kisa: Domkapitlet i östgötskt 1600-tal”, Förmoderna livshållningar – dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen, (red) Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist, Lund: Nordic Academic Press 2008. ISBN 978 91 85509 06 5. 20 s.
9.”Ogifta mödrar och andra kringströvare: Geografiska rörelsemönster i historisk belysning”, Transporter, planering, makt (red) Mats Brusman,Tora Friberg & Jane Summerton, Lund: Arkiv förlag 2008. ISBN 978 91 7924 215 2; ISSN 1404 000X. 15 s.
10.”Kärlek, äktenskap och det goda livet i 1600-talets Östergötland”, Det goda livet, (red) Per Månson, Göteborg: Daidalos 2001. ISBN: 91 7173 160 1. 13 s.
11.”Handlingsnormer och rättskipning i det tidigmoderna Vadstena”, Socialhistoria i Linköping, Linköping: LiU-tryck 1997. ISBN 91-7219-131-7; ISSN 1402-9898. 30 s.

POPULÄRVETENSKAPLIGA ARBETEN:
1. "På samhällets skuggsida", Populär Historia nr 8, 2016
2.”Och den 3 mars avhöggs han vid galgen och där begrovs”, Döden som straff: Glömda gravar på galgbacken, (red.) Titti Fendin, Östergötlands länsmuseum 2008. ISSN 1102 2345; ISBN 978 9185908 70 7. 48 s.
3. ”Vardaglig lunk, handgripligheter och stolta planer i Linköping 1658”, När sundet blev gräns. Till minne av Roskildefreden 1658. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven, (red) Eva Magnusson, Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2008. ISSN 1103 8233; ISBN 978 91 88366 80 1. 20 s.
4. ”Rättskipning och rättstänkande i det tidigmoderna Vadstena”, 600 år i Vadstena. Vadstena stads historia från äldsta tider till år 2000, (red.) Göran Söderström, Västervik 2000. ISBN 91 7031 110 2. 6 s.
5. "Förvaltning och rättskipning i det tidiga 1600-talets Linköping”, Vår stad Linköping, årsbok 2003, Linköping 2003. ISBN 91 974371 7 9. 7 s.
6. ”Kärleken och äktenskapet”, Populär Historia 2003:5. 2 s.
7. ”På vilka grunder ska biskopen tillsättas?” Debattartikel i Östgöta Correspondenten, 21 september 2010.

RECENSIONER:

  1. Recension av Olli Matikainen & Satu Lidman (red.), Morality, Crime and Social Control in Europe 1500-1900, Historisk tidskrift 2016:4, 3 s
  2. Recension av Mikkel Venborg Pedersen, I sømnens famn. Om søvn og sovevaner på landet 1600-1850, Museum Tusculanums forlag, København 2009, Historisk Tidskrift 2010:4, 3 s.
  3. Recension av Gunnar Nordanskog, Föreställd hedendom. Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia, Lund 2006, Historisk tidskrift 2008:2. ISSN 0345-469X. 2 s.
  4. Recension av (red) Torun Zackrisson & Margareta Kempff Östlind Ceremoniella rum. Bebyggelsehistorisk tidskrift 52, 2006, Historisk Tidskrift 2008:1. ISSN 0345-469X. 2 s.